Zavedený a udržovaný systém managementu kvality zabezpečující stabilitu veškerých firemních procesů.

Certifikace

Certifikace

Jednotlivé činnosti a procesy jsou čitelné a snadno identifikovatelné a poskytují důkazy o shodě s požadavky zákazníků i o efektivním fungování společnosti.

Systém managementu jakosti akciové společnosti je certifikován od dubna 1998 dle normy EN ISO 9001 a od března 2009 také dle normy AS 9100. Dne 5. 3. 2021 byla úspěšně provedena recertifikace systému managementu jakosti dle norem ISO 9001:2015 a AS 9100D. Certifikaci provedla společnost Lloyd's Register EMEA.

Kontroly, zkoušky, měření

Kontroly, zkoušky, měření

V průběhu všech fází výroby od vývoje, přes nakupování až po finální expedici jsou prováděny stanovené kontroly a zkoušky. Je prováděno monitorování základních technologických procesů se záznamem a archivací naměřených hodnot.

 • rozbory chemického složení taveniny
 • rozbory naplynění taveniny
 • zkoušky mechanických vlastností - pevnosti, tvrdosti a tažnosti materiálu
 • metalografické zkoušky
 • kapilární zkoušky
 • rentgenové zkoušky
 • měření rozměrů na 3D měřícím zařízení

Pracovníci kontroly jsou proškoleni na všechny potřebné metody, nutné pro zabezpečení vysokých nároků našich zákazníků podle norem EN 4179 a NAS 410 v klasifikaci proškolení LEVEL 2 a LEVEL 3

 • vizuální kontrola VT
 • kapilární metoda PT
 • radiografická metoda

Rentgenové zkoušky

Rentgenové zkoušky

Zkušební sestava splňuje nejnáročnější požadavky na radiologii a radiografii pro letecký průmysl

Provádíme pro díly do rozměrů 600 x 900 mm a maximální hmotnosti 60 kg

Tloušťka prozářeného materiálu:

 • pro Al - 140 mm
 • pro Fe - 34 mm

RTG pracoviště umožňuje prohlížení vad rentgenovaných dílů v analogové i digitální podobě nebo vytvoření RTG snímku.

Součástí zařízení je automatická vyvolávací stanice RTG filmů zn. NOVA film procesor 7070/100 od firmy GE Inspection Technologies.

Efektivní kontrola poloautomatickým zkušebním zařízením TIEDE

Pro zkoušení součástí do max. rozměru 800 x 450 x 600 mm a max. hmotnosti 50 kg.

Zařízení je sestaveno s osmi stanic uspořádaných do linky a pracuje poloautomatickým způsobem.

Používáme látky:

 • fluorescenční emulgační penetrant pro kapilární zkoušky – SHERWIN HM406
 • prášková vývojka pro fluorescenční penetranty SHERWIN D 90G,
 • vývojka na bázi vodné suspenze SHERWING D110A.1

Tyto druhy přípravků jsou schváleny pro letecký průmysl. Penetrační test prováděný na poloautomatickém zkušebním zařízení TIEDE je vyhodnocován pod UV lampou.

Politika kvality společnosti MESIT machinery a.s., odštěpný závod foundry

Vedení společnost MESIT machinery, a.s., odštěpný závod foundry v souladu s firemní misí, vizí a strategií vyhlašuje tuto politiku kvality.

 V oblasti managementu:

 • zlepšovat efektivnost systému řízení prostřednictvím plnění cílů kvality a všech procesů společnosti na základě výsledků získaných z jejích měření, monitorování a analýz.
 • orientace na zákazníka se snahou vyvíjet maximální úsilí při řešení potřeb a požadavků našich zákazníků, nabízet nákladově výhodná řešení a neustále zlepšovat ekonomickou efektivnost a kvalitu výrobků a služeb.
 • být “nejlepší ve své třídě” co se týče spokojenosti zákazníka, kvality a spolehlivosti dodávek, technologie, inovací a konkurenceschopných cen včetně zkušenosti a zodpovědného přístupu všech zaměstnanců společnosti.
 • dosahovat vysoké produktivity a rentability, minimalizovat náklady na nekvalitní produkci a poplatky způsobené dopadem našich činností na životní prostředí nebo poškozením zdraví zaměstnanců.
 • Uplatňování a rozvíjení systému managementu kvality dle ustanovení normy ISO 9001 a AS 9100

V oblasti spolupráce se zaměstnanci:

 • vytvářet pozitivní firemní kulturu založenou na kvalifikovaných, motivovaných a loajálních zaměstnancích.
 • poskytovat všem zaměstnancům nadstandardní sociální podmínky, pracovní a ochranné prostředky.
 • spolupracovat se zaměstnanci při stanovování cílů kvality a při tom vycházet ze zvyšování kvality prací, prevence znečišťování prostředí a dodržování zásad BOZP.
 • využívat podnětů pracovníků ke zlepšování výkonnosti všech procesů a činností.
 • zajišťovat včasný přístup všech zaměstnanců k relevantním a proti zneužití zabezpečeným informacím při využití interního informačního systému.
 • zlepšovat technické a materiální vybavení pro dosahování vysoké míry kvality prací se zřetelem na prevenci ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce.

V oblasti partnerství s dodavateli a veřejností:

 • prohlubovat vztahy s dodavateli materiálů a služeb, s těmito partnery dále rozvíjet zásady jednotlivých systémů managementu a v rámci realizace dodávek požadovat plnění těchto zásad.

Vedení společnosti se dále zavazuje zvyšovat povědomí zaměstnanců a informovanost dalších zainteresovaných stran s politikou kvality společnosti, jejími zásadami a systematicky zlepšovat efektivnost celého systému managementu kvality.

Politika kvality bude vedením společnosti pravidelně přezkoumávána z hlediska vhodnosti a souladu s dlouhodobou firemní strategií, požadavky zainteresovaných stran, mezinárodními normami ISO 9001 a AS 9100.

 

V Uherském Hradišti dne 30.1.2023

Ing. Dalibor Kníž

člen představenstva MESIT machinery,a.s.

vedoucí odštěpného závodu foundry